CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI

finante-4975123

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Strada Apolodor Nr. 17, Sector 5, Bucureşti 050741, România

im_cec-1422161

Anunţ pentru privatizarea

CASEI DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI C.E.C.-S.A.

prin negociere cu selecţie de oferte

Prin prezentul anunţ, MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE (“MINISTERUL”), cu sediul în Strada Apolodor Nr. 17, Sector 5, Bucureşti 050741, România, în numele Statului român, anunţă vânzarea de acţiuni ale

CASEI DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI C.E.C.-S.A. (“CEC”),

o bancă românească, cu sediul social situat în Calea Victoriei Nr. 13, Bucureşti 030022, România, având cod unic de înregistrare nr. 361897, atribut fiscal – R, înmatriculată la Registrul Comerţului sub Nr. J40/155/1997, cu principal obiect de activitate activitatea bancară.

Metoda de privatizare

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 806/2005 pentru aprobarea Strategiei de Privatizare a CEC, publicată la data de 3 august 2005 în Monitorul Oficial şi cu celelalte prevederi legale aplicabile, Ministerul oferă spre vânzare un pachet majoritar de acţiuni de până la 1.122.750 acţiuni nominative reprezentând o participaţie de până la 75%, dar nu mai puţin de 748.501 acţiuni nominative reprezentând 50% plus o acţiune, din capitalul social total al CEC. Preţul acţiunilor va fi solicitat în Euro şi în numerar. Participaţia ce va fi oferită va consta exclusiv din acţiuni deţinute de Statul român, unicul acţionar al CEC, reprezentat de Minister. Pachetul majoritar va fi vândut unei instituţii financiar-bancare de reputaţie internaţională sau unui consorţiu din care să facă parte cel puţin o instituţie financiar-bancară de reputaţie internaţională, prin negociere, cu selecţie de oferte, în conformitate cu etapele descrise mai jos (“Procesul de Privatizare”).

Consultantul Ministerului în procesul de vânzare este JPMorgan plc.

Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A.

CEC este a patra bancă din România, după valoarea activelor, având o cotă de piaţă de aproximativ 5,6% la data de 31 decembrie 2004. CEC operează cea mai extinsă reţea de sucursale din România, având 1.407 unităţi în toate oraşele importante din ţară precum şi în zonele rurale.

Potrivit situaţiilor financiare auditate în conformitate cu IFRS, la data de 31 decembrie 2004, CEC deţinea active totale în valoare de 52.052 miliarde ROL (1.312 milioane €), un capital social de 5.923 miliarde ROL (149 milioane €) şi un profit net de 675 miliarde ROL (17 milioane €).

Capitalul social al CEC înregistrat în prezent la registrul comerţului este de 149,7 milioane RON (de la 1 iulie 2005, 10.000 ROL sunt echivalentul sumei de 1 RON) constând în 1.497.000 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 100 RON fiecare. La data de 20 iulie 2005, capitalul social al CEC era în întregime subscris şi vărsat de unicul său acţionar, Statul român, reprezentat de Minister. Informaţii publice referitoare la CEC sunt disponibile la adresa de internet a CEC www.cec-sa.ro.

Criterii de preselecţie

Părţile interesate care doresc să fie preselectate pentru a participa mai departe în Procesul de Privatizare trebuie să întrunească toate criteriile de preselecţie stabilite de Minister. Criteriile de preselecţie impun ca aceste părţi interesate să fie instituţii financiar-bancare de reputaţie internaţională, ce deţin o autorizaţie bancară (“Investitorul”). Investitorul trebuie să aibă  capitalul propriu, la finele anului 2004, de cel puţin 1,5 miliarde €, pe baza situaţiilor financiare auditate pentru anul 2004, având o poziţie financiară solidă şi un rating de investiţii (investment grade rating) stabilit de către o agenţie de rating de reputataţie internaţională.

Pentru a stabili dacă părţile interesate se califică ca Investitori în scopul participării în Procesul de Privatizare, se va solicita punctul de vedere explicit al Băncii Naţionale a României.

În cazul unui consorţiu care doreste să participe la proces, cel puţin unul dintre membrii acestuia trebuie să se califice ca Investitor. Acest membru al consorţiului trebuie să reprezinte cel puţin 51% din consortiu şi va achiziţiona cel puţin o treime din capitalul social total al CEC. Cerinţa de un minim de 51% nu se va aplica în cazul în care fiecare dintre membrii consorţiului îndeplineşte criteriile prevăzute pentru Investitori. Nici o modificare a structurii consorţiului nu este permisă după etapa de preselecţie. Nici un Investitor individual precalificat nu va avea dreptul, în nici o circumstanţă, să formeze un consorţiu într-o etapă ulterioară.

Procesul de Privatizare

Pentru a participa în Procesul de Privatizare, părţile interesate sunt invitate să depună Scrisori de Intenţie nu mai târziu de data de 31 august 2005 ora 17:00 ora Bucureştiului.

Scrisorile de Intenţie trebuie să conţină următoarele informaţii/documente referitoare la partea interesată şi, în cazul unui consorţiu, referitoare la fiecare membru al consorţiului:

n    Dovada că Investitorul întruneşte criteriile de preselecţie descrise anterior;

n    Descrierea Investitorului, cuprinzând (i) denumirea completă, sediul social şi persoanele de contact; (ii) profilul comercial şi statutar; (iii) structura acţionariatului, până la şi incluzând nivelul acţionarului originar, dacă este cazul; şi (iv) participaţiile importante, filialele şi sucursalele din alte state decât ţara de origine;

n    Informaţii financiare fundamentate de rapoarte anuale auditate sau situaţii financiare, inclusiv informaţii privind nivelul de adecvare a capitalului pentru ultimii trei ani financiari;

n    Actul constitutiv/statutul, inclusiv informaţii privind obiectul de activitate al Investitorului;

n    Scurtă descriere a activităţilor comerciale ale Investitorului în Europa Centrală şi de Est, precum şi în România, dacă este cazul;

n    Scurtă descriere a motivelor care l-au determinat să  investească în CEC;

n    Orice alte documente care, în opinia Investitorului, pot susţine eligibilitatea respectivului Investitor pentru precalificare; şi

n    Investitorii care intenţionează să formeze un consorţiu pentru cumpărarea acţiunilor trebuie, de asemenea, (i) să facă cunoscută identitatea membrilor consorţiului; (ii) să facă cunoscute aranjamentele consorţiului; (iii) să descrie rolul fiecărui membru şi să indice liderul consorţiului; (iv) să facă cunoscută alocarea propusă a acţiunilor ce urmează să fie achiziţionate de fiecare membru al consorţiului; şi (v) să prezinte documentaţia sus-menţionată pentru fiecare membru al consorţiului. Consorţiile vor fi evaluate în scopul preselecţiei pe baza experienţei şi practicii combinate a tuturor membrilor consorţiului.

Dupa primirea Scrisorilor de Intenţie, JPMorgan va distribui Acordul de Confidenţialitate Investitorilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie de mai sus. Depunerea unei copii semnate a Acordului de Confidenţialitate este, de asemenea, o condiţie pentru preselectare.

Scrisorile de Intenţie trebuie semnate de reprezentantul autorizat al Investitorului (în cazul consorţiilor, de reprezentantul autorizat al fiecărui membru al consorţiului). Toate Scrisorile de Intenţie, inclusiv documentele şi informaţiile aferente, trebuie depuse în limba engleză, în original şi trei copii pe suport hârtie. Toate Scrisorile de Intenţie, precum şi documentele sus-menţionate, trebuie adresate:

Ministerului Finanţelor Publice,

În atenţia Domnului Ionel Popescu,

Ministrul Finanţelor Publice şi

Preşedintele Comisiei de Privatizare a CEC

Strada Apolodor Nr. 17, Sector 5

Bucureşti 050741

România

Cu menţiunea: Confidenţial, Privatizarea CEC, Scrisoare de Intenţie

După depunerea Scrisorilor de Intenţie si a Acordurilor de Confidenţialitate semnate („Documentele”), Ministerul va analiza Documentele depuse pentru a stabili, la libera sa apreciere, acele părţi interesate care îndeplinesc criteriile de preselecţie prevăzute în prezentul anunţ. După această analiză, va fi elaborată lista Investitorilor preselectaţi. Toate părţile interesate care au depus Documentele, conform instrucţiunilor de mai sus, vor fi notificate cu privire la rezultatele procesului de preselecţie nu mai târziu de 9 septembrie 2005. Toate părţile interesate preselectate vor avea obligaţia să achite o taxă de 10.000 € pentru a obţine un exemplar al Memorandumului de Informare referitor la CEC şi, ulterior, accesul în Camera de Date.

După finalizarea procesului de analiză diagnostic, oferte preliminare neangajante vor fi depuse la o dată care va fi notificată de către Minister Investitorilor.

După desfăşurarea oricaror negocieri necesare cu privire la ofertele preliminare neangajante şi indicarea pachetului majoritar, Investitorii vor fi invitaţi să depună ofertele finale angajante împreună cu garanţia de participare (ce va fi notificată Investitorilor). Ministerul îşi rezervă dreptul de a solicita o a doua rundă de oferte financiare finale angajante îmbunătăţite de la primii doi clasaţi Investitori, în cazul în care diferenţa dintre ofertele acestora este mai mică de 10%.

De asemenea, Ministerul îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări sau documente suplimentare la libera sa apreciere în etapa de precalificare şi în etapele ulterioare ale Procesului de Privatizare.

Ministerul îşi rezervă dreptul discreţionar de a selecta Investitorii cu care să înceapă negocierile sau să modifice, suspende, rezilieze sau anuleze procedura, obiectul, metoda de vânzare şi regulile procesului de licitaţie iniţiate prin prezentul anunţ în orice moment pe durata Procesului de Privatizare.

Depunând Scrisoarea de Intenţie, părţile interesate recunosc şi acceptă condiţiile acestui anunţ privind participarea în Procesul de Privatizare.

Toate solicitările de informaţii suplimentare trebuie adresate Doamnei Milena Grayde, tel.: +44 (0)20 7325 0462, fax: +44 (0)20 7325 8261, e-mail: milena.x.grayde@jpmchase.com şi Domnului Aristidis Vourakis, tel.: +44 (0)20 7325 8984, fax: +44 (0)20 7325 8261, e-mail: aristidis.vourakis@jpmorgan.com. Persoanele de mai sus nu au nici o obligaţie să răspundă acestor solicitări.

Invitaţia a fost publicată în numele Ministerului. Prezenta invitaţie se adresează numai (a) persoanelor care au experienţa profesională în investiţii făcând obiectul Articolului 19(1) din Legea britanică privind Serviciile şi Pieţele Financiare din anul 2000 (Promovare Financiară) Ordinul 2001 şi (b) persoanelor cărora aceasta le poate fi comunicată în mod legal (împreună “Persoanele Relevante”). Investiţiile la care se referă prezenta invitaţie sunt disponibile numai pentru Persoanele Relevante şi orice invitaţie, ofertă sau acord de a subscrie, cumpăra sau achiziţiona prin alte mijloace aceste investiţii sunt disponibile numai pentru Persoanele Relevante şi vor fi încheiate numai cu acestea. Orice persoană care nu este o Persoană Relevantă nu trebuie să acţioneze sau să se bazeze pe această invitaţie sau pe conţinutul acesteia. Potenţialii cumpărători din alte jurisdicţii decât Marea Britanie trebuie să se informeze cu privire la, şi să respecte,  prevederile legale aplicabile.

jpmorgan-7486346